FriluftsRådet

Grønne Spirer

Liste over relevante artikler

Overblik over artikler og undersøgelser vedrørende børn og udeliv.

Samlet af lektor cand. Pæd. Niels Ejby-Ernst fra Via University College i 2010

 

 • Achton  o. (2001): udebogen. Århus: forlaget klim.
 • Achton  o. (2005): naturfag - overvejelser om uderummet. Århus: forlaget klim
 • Änggård, e (2009): playing in nature enviroments: gendered and non- gendered positioning. Konference oplæg i konferencen "the modern child and the flexible labour  marked april 2009
 • Bagger, h. (1916)friedrich fröbel aschehoug & co. 1916
 • Bakke, h. Moen, k, h. (2005): gjør natur- og filuftsbarnehager barn friskere- i lysklett, o, b (2005): ute hele dagen. Trondheim: dronning mauds minne høgskole for førskolelæreutdanning
 • Berg.a (2005): friluftsbarnhagen - en motorikfabrik. Barn nr. 2 2005 blåbjerg kommune (1993): slip børnene løs. Familieafdelingen blåbjerg kommune boisen, l et. Al (1991):skovbørnehave- skoven som kvalitet i børns og voksnes liv. Årskursus for børnehave- og
 • Fritidspædagoger i københavn. Danmarks lærerhøjskole
 • Boldemann,c. Dal, h. Blennow, m. Wester, u. Mårtensson, f. Raustorp, a. Yuen, k (2005): en studie av hur förskolegårdar kan påverka barns fysiska aktivitet och solexponering. Rapport från centrum för folkhälsa, avdelningen för folkhälsoarbete ssn 1652-9359 2005:3
 • Boldemann, c., blennow, m., dal, h., mårtensson, f., raustorp, a., yuen,  k. & wester, u. (2006): impact of pre-school environment upon children's physical activity and sun exposure. Preventive medicine. 42 (4): 301-308.
 • Breiting, s ( 1989): miljøbevidsthed, naturbevidsthed og miljøundervisningens handlingsperspektiv. I unge pædagoger marts 1989
 • Broström, s. (2004): signalement af den danske daginstitution. København: danmarks pædagogiske universitet
 • Bögeholz, s. (2006): nature experience and its importance for environmental knowledge, values and action: recent german empirical contributions. Environmental education research 12 (1):65-84.
 • Børn & unge (1995): by- og mudder kultur. København: forlaget børn & unge. Personalet i "børnehaven kongerosen" samt de enkelte bidragydere og forlaget
 • Børnehaven doktorvænget naturgruppen (2004): "leg, lyt og lær" delprojekt for doktorvænget. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
 • Chawla, l. (1998): significant life experiences revisited: a review of research on sources of environmental sensitivity. The journal of environmental education 29 (2): s. 11-21
 • Chawla, l. (2006): learning to love the natural world enough to protect it. Barn nr. 2. 57-78.
 • Dahl, r. Hansen, g, j. Danielsen, s. Hammar, t (projektansvarlig)trinitatis udflytterbørnehave(2004): naturen som læringsrum. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
 • Dansk pædagogisk forum dpf(1993): 0 - 14 år tema: udeliv og udeleg. Dansk pædagogisk forum nr. 2 1993
 • Dansk pædagogisk forum dpf(1994): o-14 år tema: børn og natur.  Dansk pædagogisk forum nr. 2 1994
 • Dphf - dansk pædagogisk- historisk forening "udflytterbørnehaver" små skriftserie a nr. 9 1994
 • De vries, s. (2004); health benefits of a more natural living environment. In: forestry serving urbanised societies. Iufro world series vol. 14, vienna
 • Dragsbæk (1994):en forårsdag på landet i byen. In dansk pædagogisk forum dpf(1994): o-14 år tema: børn og natur.  Dansk pædagogisk forum nr. 2 1994
 • Edlev,lasse (2004) natur og miljø i pædagogisk arbejde munksgaard danmark (2004)
 • Ejbye-ernst, n. Undersøgelse for cvualpha (2005): brug af uderummet  i skolefritidsordningen og i indskolingen. Udeundervisning og ude-sfo  for naturfag fra seminarierne i cvu alpha
 • Ernst bjarne(1998): naturens pædagogik,  semiforlaget 1998
 • Emilsen, k (2005): bevisste, fornøyde og aktive foreldre i natur- og friluftsbarnehager. I lysklett, o, b (2005): ute hele dagen. Trondheim: dronning mauds minne høgskole for førskolelæreutdanning
 • Faber taylor, a. & kuo, f.e. children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of attention disorders. Prepublished august 25, 2008; doi: 10.1177/1087054708323000
 • Faber taylor, a., kuo, f.e., & sullivan, w.c. (2001). "coping with add: the surprising connection to green play settings." environment and behavior, 33(1), 54-77.
 • Fischer, u. Madsen, b, l. (1994): se her - en bog om børns opmærksomhed. København: forlaget børn & unge
 • Fiskum, t, a. Estil, l, b. Gundersen, k, t( 2005):, barnhagemiljø, romorienteringsevne fysisk aktivitet og body- mass- index hos barn. I lysklett, o, b (2005): ute hele dagen. Trondheim: dronning mauds minne høgskole for førskolelæreutdanning
 • 32.  Fjørtoft, ingun.(1998): "naturen - et sted for leg og læring" " motorisk  mestring gjennom allsidig   bevægelsesleik i naturen." in  "forskning i friluft". Landskonference  om friluftsliv og forskning i størdal 18-19 november 1998 . Frifo
 • Fjørtoft, i ( 2005): landscape as playscape - learning effects from playing in a natural environment on motor development in children. Doctoral dissertation. Oslo: norwegian university of sport and physical education
 • Fjørtoft, i. (2004): landscape as playscape: the effects of natural environments on children's play and motor development children, youth and environments 14(2), 2004
 • Fredriksen, m. Lamprecht, l. Markmann, s.m. tybjerg,f (2000): børns udeleg betingelser og betydning. København: forlaget børn & unge.
 • Fogh,s (1994): naturen - bevar mig vel. In dansk pædagogisk forum dpf(1994): o-14 år tema: børn og natur.  Dansk pædagogisk forum nr. 2 1994
 • Foyn-bruun, e. (2006): natur- og friluftsbarnehager - et alternativ for en fri og selvstyrt barndom? Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Høgskolen i oslo, 2006
 • Grahn, p. Mårtensen, f. Lindblad, b. Nielsson, p.  Ekman, a (1997) ute på dagis. Movium stad & land nr.145
 • Grahn, p. & u.k. stigsdotter (2003):landscape planning and stress. Urban forestry & urban greening, vol.2,1:1-18.
 • Grahn, p. (2007): barnet och naturen. In dahlgren, l, o., sjölander,s., strid,j,p.,szczepanski,a.  (red) (2007): utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lindkjöbing: studentlitteratur.
 • Grytter,d (1992): naturbørnehaver. København: miljøministeriet skov- og naturstyrelsen
 • Gudhjem børnehave/naturbørnehave (2004): naturempati og barndomsrødder. Bornholm: gudhjem naturbørnehave støttet fra sl's og bupl's udviklings- og forskningsfond.
 • Hansen, c, g. (1987): tør du kysse frøen. Frie børnehaver forlag og service aps.
 • Hansen k.b og sick nielsen (2005): natur og grønne områder forebygger stress forskningscenter skov og landskab kvl (2005)
 • Hartig, t. (2005): teorier om restorativa miljöer. In m. Johansson & m. Küller (eds.), svensk miljöpsykologi (pp. 265-283). Lund: studentlitteratur
 • Henderson, s, e.& sugden, d, a. (1996): movement abc: rörelsetest för barn: manual. Stockholm: psykologiförlaget.
 • Hilmo, i. Holter,k. (2009): the use of wooslands and green spaces by kindergartens . Konference oplæg i konferencen "the modern child and the flexible labour  marked april 2009
 • Hofferth, s. And j. Sandberg. (2001): changes in american children's time, 1981-1997. In hofferth, s.l. and t.j. owens, eds. Children at the millennium: where have we come from, where are we going? Oxford, england: elsevier science.
 • Holm,s.tvedt,t.(1998): de grønne områder og sundheden. Forskningscenter skov & landskab - generel viden om de grønneområders betydning for trivsel og sundhed. Udgives med støtte fra friluftsrådet
 • Johnsen, g. (1999): bruk skogen. Skogen som arena for utvikling av fysiske og motoriske ferdigheter. Kolon 1999. 3. Hogskolen i oslo, avdeling for lærerutdanning.
 • Kaplan, r. & kaplan, s. (1989): the experience of nature. Cambridge university press, cambridge.
 • Kaplan, r., kaplan. S. & ryan. (1998): with people in mind: design and management of everyday nature. Island press, washington d.c.
 • Krøigård, k (1996):businstitutioner - børns trivsel og sundhed i to busprojekter i herning kommune
 • Kuo, f.e., & faber taylor, a. (2004). "a potential natural treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a national study." american journal of public health, 94(9), 1580-1586.
 • Lauersen, s,e (1994): skov og naturinstitutioner - en spraglet blomstereng in dansk pædagogisk forum dpf(1994): o-14 år tema: børn og natur.  Dansk pædagogisk forum nr. 2 1994
 • Lamprecht,l. Markmann, s,m. Tybjerg, f. Vilhelmsen, j (2004): liv, leg og læring i naturen. Børns kropslige- sansemæssige læring i og om naturen, som den foregår i en skovbørnehave kid-projekt . Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
 • Learning lab denmark (2003): sølvguiden. Socialministeriet
 • Learning lab denmark (2005): guldguiden. Udgivet af ministeriet for familie- og forbrugeranliggender, marts 2005
 • Louv, r (2008): last child in the woods. North carolina: algonquin books of chapel hill
 • Lysklett, o, b. Red (2005): ute hele dagen. Konferencerapport 2004 dronning mauds minne
 • Tidsskriftet barn norsk senter for barneforskning.
 • Madsen, b, l. (1988): børn, dyr og natur. København: forlaget børn & unge
 • Mjaavatn, p,e. (2005) natur- og friluftsbarnhager - et gode for børn. I . I lysklett, o, b (2005): ute hele dagen. Trondheim: dronning mauds minne høgskole for førskolelæreutdanning.
 • Nielsen, r, d. (2006): dyrene i skogen. Om kunnskap, barn og voksne i naturbarnehagen. Barn nr. 3 2006.
 • Moen, k, h. Bulekesaune, a. Bakke, h, k. (2008):hvem bruker natur- og friluftsbarnehager? Barn nr. 3 2008
 • Mygind erik (2002) elevers aktivitetsniveau på skole og naturdage idræt http://www.groen-skole.dk/ecobase/naturklas/elevaktiv.pdf  idag udgivet i mygind erik (red)(2005): udeundervisning i folkeskolen. Museum tusculanums forlag københavns universitet 2005
 • Myrhøj,g (1987): giv dem en grøft - derfor en naturbørnehave. Forlaget trio (intet årstal for udgivelsen) 99
 • Nyrup-larsen, t (2008): hjælp, en løve. Frie børnehavers forlag.
 • Palmer, j, a. Suggate, j. Bajd, b. Hart, p. Ho, r, k, p. Ofwono-orecho, j, k, w. Peries, m. Robottom, i. Tsaliki, e. Van staden, c. (1998): an overview of significant influences and formative experiences on the development of adults' environmental awareness in nine countries. Environmental education research, vol. 4, no. 4, 1998
 • Paludan, k (2004): skole natur og fantasi  århus universitetsforlag 2004
 • Pedersen, b. Brodersen,a. (1997): haser i skoven. Odense: fyns pædagog-seminarium
 • Socialdirektoratet (1996): der er plads i skoven. København: social og sundhedsforvaltningen
 • Personalet i skovbusbørnehaven buggi bjørn den integrerede institution "børnejunglen" (2004): buggi bjørn. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
 • Peterson, n.j., and h.r. hungerford (1981): developmental variables affecting environmental sensitivity in professional environmental educators. In sacks, a.b., l.a. iozzi, j.m. schultz, and r. Wilke, eds. Current issues in environmental education and environmental studies, vol 7. Columbus, oh: eric
 • Sigsgaard, j. (1948): frøbel og montessori. Ejner munksgaard 1948
 • Sigsgaard, j. (1975): folkebørnehave og socialpædagogik. Dansk frøbelforening 1976
 • Skovbørnehaveprojektet gladsaxe kommune 1988.
 • Spedtsberg, k (1994): jeg får løn for at klatre i træer. In dansk pædagogisk forum dpf(1994): o-14 år tema: børn og natur.  Dansk pædagogisk forum nr. 2 1994
 • Socialdirektoratet (1996): der er plads i skoven. København: social og sundhedsforvaltningen
 • Stigsdotter, u, a. & grahn, p (2002): what makes a garden a healing garden?
 • Journal of therapeutic horticulture vol. 13, 60-69.
 • Söderström, m., mårtensson, f., grahn, p., blennow, m. (2004): utomhus miljön i förskolan - dess betydelse för barns lek och en möjlig friskfaktor. Ugeskrift for læger. Vol 166, no 36: 3089-3092.
 • Tanner, t. (1980): significant life experiences: a new research area in environmental education. Journal of environmental education 11(4): 20-24.
 • Tanner, t (ed.) 1998. Special issue on significant life experiences research. Environmental education research 4(4).
 • Tanner, t. (ed.) 1999. Special issue on significant life experiences research. Environmental education research 5 (2).
 • Thorngård, l. Nørgård, l (1995): globussen. En bus- og naturbørnehave i svendborg. Fyn: bupl. Fyns amt og svendborg kommune
 • Vagn-hansen, p (2005): sundhed miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde. København: munksgaard danmark
 • Wells, n,m & lekies, k,s (2006): nature and life course. Children, youth and environments 16(1), 2006
 • Vognæs, s. (2000): når naturen bliver daginstitution. Center for kulturstudier, medier og formidling. Syddansk universitet, odense juni 2000
 • Wohlgemuth,o. (2004): håndbog i naturpædagogik. København: forlaget politisk revy
 • Wulff, bertha (1945): friedrich fröbel  athenæum 1945
 • Ulrich, r. (1983):aesthetic and affective responses to natural environments. In altman &
 • Wohlwill (eds.) Human behavior and environment, vol 6. Plenum press,new york.

 

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website